Arbitrageprocedures

Onze expertises voor uw arbitrageprocedures

De arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting met een aantal voordelen. In het geval van een geschil tussen verschillende deskundigen kunnen de partijen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een deskundige scheidsrechter. 

Laatstgenoemde geeft een arbitraal vonnis nadat hij de partijen heeft gehoord en heeft getracht hen te verzoenen.

De voordelen zijn de snelheid van de procedure, de vertrouwelijkheid ervan, de kosten, enz.

Ons expertisekantoor, Experts Auto, wordt regelmatig aangesteld voor expertises in het kader van een arbitrage.